Osnove JavaScripta

JavaScript omogućuje izvršavanje određenih radnji u inače statičnim
HTML-dokumentima, npr. interakciju s korisnikom, promjenu svojstava
preglednikova prozora ili dinamičko stvaranje HTML-sadržaja.

JavaScript program se uvodi na stranicu korištenjem <script> oznake.

Ova oznaka se može navesti bilo gdje na web stranici. Dakle, unutar ovog elementa se nalaze JavaScript naredbe koje web preglednik interpretira. Samim tim je i vaš program vidljiv svakome tko analizira izvorni kod vaše web stranice.

Primjer

<script>
  JavaScript program
</script>

Preproruka je da se JavaScript program ipak odvoji od stranice. To se radi kako bi vaša stranica biti “čistija” i jednostavnija. 

Kao što se odvajali sadržaj od prezentacije (HTML od CSS-a), tako je preporuka odvojiti i sadržaj od programskog dijela stranice koji se piše u JavaScriptu.

JavaScript je jednostavan, interpretiran programski jezik namijenjen
ponajprije razvoju interaktivnih HTML-stranica. Jezgra JavaScripta
uključena je u većinu današnjih preglednika (Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari i drugi).

Jedna od stvari koje JavaScrip može napraviti je promijeniti HTML sadržaj

Pogledajte primjer:

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript može promijeniti sadržaj HTML-a</h2>

<p id="demo">Ovo je paragraf koji će se promijeniti.</p>

<button type="button" onclick="myFunction()">Klikni me</button></body>
</html>

JavaScript

function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML="Paragraf je promijenjen.";
}

Nastavi tečaj – kreiranje JavaScript skripti

Related Posts

KreiranjeJavaScript skriptiKreiranjeJavaScript skripti

Kako bi mogli kreirati JavaScript skriptu, možemo deklarirati funkciju putem klasičnog funkcijskog iskaza. Kreiranje funkcija predstavlja osnovu programiranja u ovom jeziku. Da bismo koristili funkciju, moramo je deklarirati. Deklaracija obavezno sadrži ključnu riječ function. Poslije nje se može navesti naziv funkcije, a onda obavezno zagrade unutar kojih se može navesti lista formalnih parametara. Konačno, obavezno se navode vitičaste zagrade (blok) unutar kojih se može navesti tijelo funkcije, odnosno njene naredbe. Rezultat se može vratiti korištenjem direktive return. Primjer Primjer kako Javascript funkcija djeluje unutar web stranice

READ MOREREAD MORE